logo

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी समाजिक संघ संस्थाहरुलाई सूचना

समाज कल्याण परिषद्बाट मिति २०७१।१२।२७ मा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका तपसिल बमोजिमका निर्देशिकाहरुको समसामयिक संशोधन, परिमार्जन गरी परिषद् कार्य संचालन समितिको मिति २०७३।४।१४ को बैठकबाट स्वीकृत भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना जारी गरिएको छ । संशोधित निर्देशिकाहरु परिषद्को वेबसाइट (www.swcnepal.org.np/swc.org.np)   मा हेर्न सकिने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।
तपसिल
१. बैदेशिक सहयोग स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका –२०७१ (पहिलो संशोधन २०७३)
२. समाजिक संघ संस्थाहरुको अनुगमन सुपरिवेक्षण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी निर्देशिका –२०७१ (दोश्रो संशोधन २०७३)
३. परियोजना सम्झौता सम्बन्धी निर्देशिका –२०७१ (पहिलो संशोधन २०७३)
४. साधारण सम्झौता तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका –२०७१ (पहिलो संशोधन २०७३)
५. संघ संस्था आवद्धता सम्बन्धी निर्देशिका –२०७१ (तेस्रो संशोधन २०७३)

समाज कल्याण परिषद्
लैनचौर, ४४१८१११