logo

News & Event


  • सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई समाज कल्याण परिषद्को अनुरोध
  • Bhrikutimandap ko Bolpatra
  • Suchana Bhrikutimandap Ko Bolpatra
  • Call for Evaluation Consultants
  • गैसस र अगैससलाई समाज कल्याण परिषद्को अनुरोध
  • पुरस्कारको लागि सिफारिस बारे सुचना
  • तुलसी मेहर समाज सेवा पुरस्कार सिफारिस फारम
  • समाजसेवी पुरस्कार सिफारिस फारम
  • समाजिक सङ्संस्था तथा ब्यक्तिलाई प्रधान गरिने पुरस्कारको सुचना
  • ३८ औं सामजिक सेवा दिवस मुल समारोह समिती