logo

News & Event


  • Call for Evaluation Consultants
  • गैसस र अगैससलाई समाज कल्याण परिषद्को अनुरोध
  • पुरस्कारको लागि सिफारिस बारे सुचना
  • तुलसी मेहर समाज सेवा पुरस्कार सिफारिस फारम
  • समाजसेवी पुरस्कार सिफारिस फारम
  • समाजिक सङ्संस्था तथा ब्यक्तिलाई प्रधान गरिने पुरस्कारको सुचना
  • ३८ औं सामजिक सेवा दिवस मुल समारोह समिती
  • गैसस एवं अगैससलाई अत्यन्त जरुरी सुचना
  • प्रतिक्षा सुचिमा रहेका उम्मेद्वारलाई सुचना
  • राष्ट्रीय तथा अन्त-राष्ट्रीय संस्थाहरुलाई सुचना