logo

News & Event


  • नियुक्ति सिफारिस
  • लोक सेवा आयोग द्वारा लिइएको विभिन्न तहको लिखित परिक्षाको नतिजा
  • गैर सरकारी संस्थाहरुलाई हार्दिक आव्हान
  • परियोजना सम्झौता निर्देशिका दोश्रो संसोधन सबन्धी सुचना
  • परियोजना सम्झौता निर्देशिका दोश्रो संसोधन 2073
  • Notice for Organization Renew
  • Notice for evaluator final
  • Vacancy
  • संबिधान दिवस सम्बन्धमा
  • SWC Exam Schedule