logo

Archive for the ‘Notice’ Category:

Suchana Bhrikutimandap Ko Bolpatra

Suchana Bhrikutimandap Ko Bolpatra  


Call for Evaluation Consultants

evaluation_consultants


गैसस र अगैससलाई समाज कल्याण परिषद्को अनुरोध


पुरस्कारको लागि सिफारिस बारे सुचना


तुलसी मेहर समाज सेवा पुरस्कार सिफारिस फारम

तुलसी मेहर समाज सेवा पुरस्कार  सिफारिस फारम 


समाजसेवी पुरस्कार सिफारिस फारम

समाजसेवी पुरस्कार सिफारिस फारम 


समाजिक सङ्संस्था तथा ब्यक्तिलाई प्रधान गरिने पुरस्कारको सुचना

समाजसेवी पुरस्कार सिफारिस फारम तुलसी मेहर समाज सेवा पुरस्कार सिफारिस फारम


३८ औं सामजिक सेवा दिवस मुल समारोह समिती

Social_Service_day_Committes


गैसस एवं अगैससलाई अत्यन्त जरुरी सुचना


प्रतिक्षा सुचिमा रहेका उम्मेद्वारलाई सुचना