logo

Archive for the ‘Notice’ Category:

गैसस एवं अगैससलाई अत्यन्त जरुरी सुचना


प्रतिक्षा सुचिमा रहेका उम्मेद्वारलाई सुचना


राष्ट्रीय तथा अन्त-राष्ट्रीय संस्थाहरुलाई सुचना


नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्ने बारेको सुचना

सम्पर्क राख्ने बारेको सुचना 


नियुक्ति सिफारिस

res_final


लोक सेवा आयोग द्वारा लिइएको विभिन्न तहको लिखित परिक्षाको नतिजा

written_examinaiton_result


गैर सरकारी संस्थाहरुलाई हार्दिक आव्हान

Notice for NGOs


परियोजना सम्झौता निर्देशिका दोश्रो संसोधन सबन्धी सुचना

परियोजना सम्झौता निर्देशिका दोश्रो संसोधन सबन्धी  सुचना


परियोजना सम्झौता निर्देशिका दोश्रो संसोधन 2073

परियोजना सम्झौता निर्देशिका दोश्रो संसोधन 2073


Notice for Organization Renew

notic_for_renew