logo

Mr. Kishori Yadav (Kishan)

Mr. Kishori Yadav (Kishan)

Mr. Kishori Yadav (Kishan)

Deputy Director
Information and IT Officer

For Official Contact
Samaj Sewa Bhawan
Lainchaur, Kathmandu, Nepal
Tel: 977-1-4418111 (Ext. 109)
Fax: 977-1-4410279
P.O.Box. 2948, Kathmandu
Email: kishori.yadav@swc.org.np,
info@swc.org.np

For Residential Contact
Ratopul, Kathmandu
Tel:       977-1-4498371
Mobile: 9841270623
Email: kishori.yadav@live.com,
kyadav99@yahoo.com,
kky42@hotmail.com